ONZE DIENSTEN

Water is een onmisbare en waardevolle grondstof voor onze samenleving. Het beheer en de bescherming van de watervoorraden vormen een grote uitdaging voor de toekomst. De bedreigingen voor deze grondstof zijn talrijk, zowel op vlak van de waterkwaliteit als de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor menselijke activiteiten.
TRAQUA biedt een breed gamma aan diensten en oplossingen voor de analyse, diagnose, monitoring en bescherming van watervoorraden, zowel in artificiële waternetwerken als in de natuurlijke omgeving.

water closeup

DE AANPAK VAN TRAQUA

INITIËLE ANALYSE VAN DE SITUATIE

Wat is het probleem en de impact ervan? Welke gegevens zijn beschikbaar en welke onderzoeken zijn reeds uitgevoerd?

KEUZE VAN EEN METHODOLOGIE - TRACERTEST EN/OF MONITORING

Afhankelijk van de situatie bieden wij één of meerdere diensten aan om uw vragen snel te beantwoorden.

OPZETTEN VAN EEN MEETNETWERK

De keuze van de locaties, de meetduur en de parameters zijn afhankelijk van de voorlopige analyse en de situatie ter plaatse.

ANALYSE, INTERPRETATIE EN ADVIES STREAM

TRAQUA verstrekt advies en geeft gedetailleerde data over de werking van de waterstromen of waternetwerken van de klant op basis van de onderzoeksresultaten.

TRAQUA vertrekt van een verhuur van de innovatieve fluorometers, waar vervolgens diensten ‘à la carte’ kunnen aan toegevoegd worden. Zo kunnen wij U een service op maat aanbieden, in overeenstemming met het probleem en de expertise die intern aanwezig is. Contacteer ons voor meer informatie of een offerteaanvraag.

HYDROGEOLOGISCHE EXPERTISE

TRAQUA begeleidt projecten in verband met oppervlakte- of grondwater. Onze praktijkervaring stelt ons in staat om een breed scala aan methodologieën voor te stellen voor de beschrijving, analyse en monitoring van hydrologische of hydrogeologische processen: waterstandmonitoring via piëzometers, grondwaterboringen, stromingsanalyses, balansberekeningen, en risocoanalyses voor oppervlaktewater of grondwater.

MULTI-MONITORING TRACERTESTEN MET HOGE RESOLUTIE

Dankzij de compacte STREAM® fluorometers,die ook geschikt zijn voor boorputten, kan TRAQUA tracertesten en de simultane monitoring van verschillende meetpunten uitvoeren. De methode wordt toegepast voor een volledige en nauwkeurige karakterisering van ondergrondse waterstromen.

De hoge temporele resolutie van de metingen (tot 1 minuut) maakt een nauwkeurige evaluatie van de hydrodynamica van het waternetwerk mogelijk. De hoge geografische resolutie die kan bereikt worden door middel van veel gelijktijdige metingen, schetst een duidelijk beeld van de problematiek in een waternetwerk.

CARTOGRAFIE EN DIAGNOSTIEK VAN DRAINAGENETWERKEN

De systemen voor de opvang en behandeling van afvalwater en regenwater moeten zorgvuldig worden beheerd om de goede werking ervan te waarborgen.

Door middel van tracertesten en hoge-resolutie monitoringsnetwerken, ondersteunt TRAQUA U in de analyse en diagnose van uw waternetwerk (connectiviteit, werking).

Een accurate kennis van de organisatie en de status van uw waternetwerk stelt U in staat om de werking en het onderhoud beter te beheren, en risicobeheer op een proactieve manier te benaderen. In geval van een contaminatie in een waternetwerk stelt een gedetailleerde kennis van het netwerk U in staat om de nodige acties voor de remediatie te stroomlijnen en te optimaliseren.

BRON VAN VERONTREINIGING EN RISICOANALYSE VAN WATERVOORRADEN

Oppervlaktewater en grondwater zijn uiterst kwetsbaar voor verontreiniging. De risico- en kwetsbaarheidsanalyse van een bron is uiterst belangrijk. Monitoring geeft een accuraat beeld van de mogelijke bedreigingen en de stappen die U moet nemen om uw bron te monitoren en te beschermen.

INVLOED VAN OPPERVLAKTEWATER OP EEN GRONDWATEROPNAME

De verontreiniging van het grondwater door het oppervlaktewater is problematisch gezien de kwetsbaarheid van het oppervlaktewater voor verontreiniging.
Door middel van tracertesten of monitoring van organisch materiaal kan TRAQUA de oorsprong en de aard van de verontreiniging bepalen en de remediatiemethoden in functie van de situatie evalueren.

OPVOLGING MET HOGE RESOLUTIE VAN OPGELOST MATERIAAL IN OPPERVLAKTEWATER

De turbiditeit van water is een intrinsieke parameter van de waterkwaliteit. Een gedetailleerde monitoring, in een groot aantal meetpunten en met een hoge temporele resolutie, maakt het mogelijk om de variatie en de oorsprong van de opgelost materiaal nauwkeurig te beoordelen. Deze analyse kan worden gebruikt als basis voor een algemene monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater, verbetering van bodembeschermingsmethoden of beoordeling van landbouwpraktijken en hun effect op bodemerosie.

Search traqua.be